Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w ramach umowy zawartej z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla jest PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonecznikowej 28, 53-224 Wrocław.
 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, świadczące usługi na rzecz PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla oraz podmioty współpracujące z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla
 9. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@stradatour.pl lub wysyłając pismo na adres: PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, 53-224 Wrocław, ul. Słonecznikowa 28

 

Pobierz

 

Polityka prywatności

Wstęp

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm) PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla., z siedzibą we Wrocławiu 53-224, ul. Słonecznikowa 28 określa rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – właściciel strony www.stradatour.pl PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, 53-224 Wrocław, ul. Słonecznikowa 28 , e-mail: biuro@stradatour.pl
 2. Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna) korzystający z zasobów strony www.stradatour.pl.
 3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w ramach umowy zawartej z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla jest PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonecznikowej 28, 53-224 Wrocław.
 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, świadczące usługi na rzecz PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla oraz podmioty współpracujące z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku gdy skorzystacie Państwo z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Państwu informację o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem.
 8. Administrator Danych Osobowych zastrzega możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Państwa żądanie będzie miało skomplikowany charakter lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla
 11. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępny na niej formularze kontaktowy.
 12. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest wyłącznie Administrator.
 13. PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, gwarantuje, że przekazane dane poprzez kontakt e-mail i formularz kontaktowy, będą chronione w należyty sposób i dołoży starań, by nie trafiły one w ręce osób niepowołanych. Nie będą one również nikomu przekazywane, odsprzedawane ani wykorzystywane w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 14. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi.
 15. Administrator gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 16. Podawanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne.
 17. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 18. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@stradatour.pl lub wysyłając pismo na adres: PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, 53-224 Wrocław, ul. Słonecznikowa 28

*Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
*Aktualizacja zgodna z dniem 25.05.2018

Pobierz

Dane kontaktowe

Strada Tour
ul.Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław

kom +48 604 99 44 00
kom +48 604 99 44 22
fax +48 71 733 78 60

email biuro@stradatour.pl

wyślij zapytanie